Kardiowersja elektryczna

 

 

 

KARDIOWERSJA ELEKTRYCZNA

 

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM KARDIOWERSJI ELEKTRYCZNEJ.

 

Gdy stwierdzono u Pana/Pani arytmię wymagającą leczenia kardiowersją elektryczną.
Kardiowersja elektryczna to prosty i bezpieczny zabieg przywracający prawidłowy rytm serca u chorych z migotaniem i trzepotaniem przedsionków, z częstoskurczami komorowymi i nadkomorowymi. Arytmie te mogą powodować dolegliwości, a czasami stanowić o zagrożeniu życia. Zabieg ten wykonuje się w krótkim znieczuleniu ogólnym, po wstępnym przygotowaniu pacjenta (prawidłowe natlenienie pacjenta, sprawdzenie parametrów ciśnienia tętniczego, saturacji). Po wprowadzeniu pacjenta w krótkie znieczulenie ogólne „przepuszcza się” impuls elektryczny o małej energii przez serce pomiędzy elektrodami przyłożonymi do klatki piersiowej. Pozwala to przywrócić u pacjenta prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy).

 

 

Jeśli zabieg odbywa się w trybie planowym (nie ma zagrożenia życia pacjenta) wymagane jest określone przygotowanie.

 

Przygotowanie to zawiera w sobie:

  • Pozostanie na czczo (co najmniej 6 godzin od ostatniego posiłku);
  • Chorzy z arytmiami trwającymi ponad 48 godzin są przygotowywani przez okres minimum 3 tygodni lekami przeciwkrzepliwymi (np. Acenocumarol, Sintrom, Warfin) ponieważ istnieje możliwość powstawania skrzeplin w sercu, które po kardiowersji elektrycznej mogą spowodować zatory;
  • Obowiązkowy 3-tygodniowy okres leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi przed kardiowersją można skrócić, jeśli w badaniu USG przezprzełykowym nie uwidoczniono obecności skrzepliny w lewym przedsionku lub uszku lewego przedsionka.

 

Przeciwwskazaniem do kardiowersji w trybie planowym jest: brak stosowania leków przeciwkrzepliwych przez określony czas przed zabiegiem (jeśli arytmia trwa dłużej niż 48 godzin), lub nie efektywne ich przyjmowanie (INR<2,0), uwidocznienie skrzepliny w badaniu USG w lewym przedsionku lub uszku lewego przedsionka oraz nie pozostanie na czczo przez wymagany czas.
Kardiowersja elektryczna to zabieg obarczony znikomym ryzykiem. Najczęstszym powikłaniem jest niegroźne oparzenie skóry w miejscu przyłożenia elektrod. Wyjątkowo rzadko może wystąpić zator w tętnicach obwodowych (np. udar mózgu), który najczęściej występuje u chorych źle przygotowanych do zabiegu (bez leków przeciwkrzepliwych w przypadku długotrwałego migotania lub trzepotania przedsionków). Należy jednak pamiętać, że nawet wykonanie przezprzełykowej echokardiografii i wykluczenie w ten sposób zakrzepów w przedsionku nie gwarantuje braku powikłań zatorowych. Niestety czasami nawet prawidłowo przeprowadzona kardiowersja elektryczna może wywołać migotanie komór (arytmię groźną dla życia). Inne zaburzenia rytmu serca po kardiowersji są zazwyczaj niegroźne i nie wymagają leczenia. Wystąpienie innych powikłań (np. związanych ze znieczuleniem) zdarza się wyjątkowo rzadko.
Po przeprowadzonym zabiegu i krótkiej obserwacji pacjent może zostać wypisany do domu,o ile nie są wymagane dalsze badania. Po zabiegu chory będzie zobowiązany bezwzględnie przyjmować leki przeciwkrzepliwe przez co najmniej 4 tygodnie, ponieważ powrót mechanicznej czynności przedsionków wtórny do powrotu czynności elektrycznej może spowodować przesunięcie materiału zatorowego, a ponadto zakrzepy mogą nadal tworzyć się w akinetycznych (nie kurczących się) częściach przedsionka.