Regulamin

REGULAMIN TELECARDIO

 1. Operatorem Serwisu Internetowego znajdującego się pod adresem www.telecardio.szczecin.pl  jest TeleCardio Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688848, REGON 367883788, NIP 9552434480. Telefon nr: 510 604 184 (pn. – pt. godz. 10:00-18:00)
 2. Wszelkie prawa autorskie do elementów Serwisu Internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.telecardio.szczecin.pl, określający szczegółowe zasady świadczenia telemedycznych usług kardiologicznych TeleCrdio przez TeleCardio Sp. z. o.o.
  2. TeleCardio Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688848, REGON 367883788, NIP 9552434480.
  3. Usługi – usługi telemedyczne TeleCardio opisane i oznaczone ceną sprzedaży w serwisie internetowym, usługi diagnostyczne przy użyciu techniki holterowskiej, polegające w szczególności na Badaniu oraz opracowaniu wyniku badania wraz z opisem przez uprawnionego lekarza kardiologa.
  4. Badanie – wielodobowa rejestracja parametrów kardiologicznych Klienta i ich transmisja do Centrum Telekardiologicznego, przy użyciu Zestawu celem dokonania opisu.
  5. Zestaw – nowoczesny, zminiaturyzowany, cyfrowy i łatwy w obsłudze aparat diagnostyczny EKG (EHO-MINI), wyposażony w system GSM, GPS, w skórzane etui, ładowarkę i instrukcję obsługi aparatu.
  6. Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna nabywająca Badanie za pośrednictwem serwisu internetowego posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca TeleCardio wykonanie Usług na rzecz osoby fizycznej.
  7. Wynagrodzenie – wynagrodzenie za Usługi TeleCardio ustalone dla Klienta zgodnie z Cennikiem.
  8. Umowa – umowa lub potwierdzenie zamówienia stanowiące dla Klienta potwierdzenie zakupu usługi w serwisie internetowym oraz opłacenie przez niego zamówienia rozumiane, jako otrzymanie przez TeleCardio potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku Elektronicznych Systemów Transakcyjnych.
  9. Kod rabatowy – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, przypisany do konkretnej zakupionej Usługi, umożliwiający Klientowi skorzystanie z określonego rabatu cenowego.
 2. Złożenie zamówienia i zakup Usługi jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem serwisu internetowego www.telecardio.szczecin.pl oraz jego pełną akceptacją.
 3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup usług TeleCardio.
 4. TeleCardio ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych usług na zasadach ogólnych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
 5. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 6. Wszelkie informacje zawarte w serwisie internetowym dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przyjmuję do wiadomości, że TeleCardio jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane przez TeleCardio  i jej partnerów w celu: zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym.
 2. Mam  prawo wglądu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem skorzystania z usługi.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Dane Osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer zamówienia zostaną udostępnione firmom zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia w tym firmie kurierskiej oraz Przelewy 24 (DialCom24 Sp. z o.o. adres firmy: 60-327 Poznań, ul.  Kanclerska 15).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawiera dokument Polityki Prywatności.

ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ

 1.  Zamówienia i zakup Usług są przyjmowane poprzez serwis internetowy www.telecardio.szczecin.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu serwisu.
 2.  Złożenie zamówienia Usługi wymaga podania przez Klienta:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu (ulica, miasto, kod pocztowy),
  c) adresu email,
  d) PESELU,
  e) numeru telefonu kontaktowego,
  f) NIP (opcjonalnie),
  g) imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego osoby bliskiej (opiekuna)
 3.  W celu wykonania Usługi TeleCardio może żądać od Klienta wypełnienia dodatkowej ankiety z niezbędnymi do wykonania Usługi  danymi.
 4.  Klient składając zamówienie wybiera rodzaj Usługi oraz termin jej realizacji.
 5.  TeleCardio po otrzymaniu zamówienia i zapłaty za Usługę niezwłocznie prześle dokument „Potwierdzenie zamówienia” drogą  elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 6.  Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych w serwisie internetowym oraz dokonał pełnej wpłaty za pomocą systemu Przelewy24.
 7.  Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia zamówienia.  Zamówienie niepełne lub co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości nie zostanie zrealizowane przez TeleCardio.
 8.  Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
  b) braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  c) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
  d) uznania przez TeleCardio, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta  niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa,  użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.
 2. Cena podana w serwisie internetowym przy każdej Usłudze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. TeleCardio zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 4. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usług dla Klienta, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.
 5. Obowiązuje jeden rodzaj płatności za zamówione towary poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24.
 6. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do TeleCardio.
 7. Płatność za Usługi w serwisie internetowym www.telecardio.szczecin.pl nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

AKTYWACJA USŁUGI

 1. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usługi rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu zamówienia, po dokonaniu płatności oraz otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia zamówienia.
 2. Aktywacja uprawnień dokonywana jest w sposób automatyczny po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności w systemie Przelewy24.

REALIZACJI USŁUGI

 1. Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.
 2. TeleCardio na czas Usługi powierza Klientowi Zestaw, instruuje Klienta o sposobie jego instalacji, jego prawidłowego wykorzystania, a w trakcie świadczenia usługi udziela niezbędnych informacji i wsparcia dotyczącego użytkowania Zestawu.
 3. Klient zapewnia i ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Zestawu, jego ochronę przed uszkodzeniem lub utratą, zaś po zakończeniu Usługi – zwrot Zestawu.
 4. Klient zobowiązuje się do należytej dbałości o Zestaw, jak również do niedokonywania zmian w Zestawie lub zainstalowanym w nim oprogramowaniu.
 5. Na koniec badania, TeleCardio opracowuje wynik i przekazuje go Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 3 dni roboczych lub na piśmie w terminie 7 dni roboczych. W przypadku wysyłki pocztowej lub kurierskiej termin ten liczony jest od dnia wysyłki.
 6. Brak stawiennictwa Klienta w miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.
 7. Przy zakupie danej Usługi Klient zostaje poinformowany, że może z niej skorzystać w określonym terminie, brak stawiennictwa Klienta we wskazanym terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, zwalnia TeleCardio z obowiązku świadczenia Usługi i nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na wyłączenie zawarte w treści art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane przepisami w/w ustawy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 3. TeleCardio może nie przyjąć zamówienia w razie braku możliwości technicznych jego wykonania, w szczególności braku odpowiedniej ilości Zestawów albo z innej ważnej przyczyny.
 4. W szczególnych przypadkach TeleCardio może skontaktować się z Klientem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Klienta. W przypadku braku zgody, TeleCardio gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
 5. W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy, gdyż została ona wykonana.
 6. TeleCardio może odstąpić od umowy w trakcie Badania, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia, jeżeli Klient niewłaściwie użytkuje Zestaw, albo dokonuje w nim nieuprawnionych ingerencji.

KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących serwisu internetowego www.telecardio.szczecin.pl Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@holterhelp.pl
  b) telefonicznie 510 604 184 dostępnym w dni powszednie w godz. 10-18
 2. Reklamacje powinny być wniesione nie później niż 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczą.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: TeleCardio Sp. z o.o.
  Dział Obsługi Klienta – Reklamacje
  Szczecin, ul. Powstańców Wilekopolskich 72, 70-111 Szczecin,
  lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@telecardio.eu.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony o czas potrzebny dla wyjaśnienia sprawy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia TeleCardio zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 8. Opłata za połączenia telefoniczne z TeleCardio jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. TeleCardio  zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.
 2. TeleCardio może udostępnić współpracującym partnerom zdepersonalizowany sygnał EKG, powstały wskutek badania, do celów badawczych oraz naukowych.
 3. TeleCardio  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.telecardio.szczecin.pl dla wszystkich korzystających z serwisu internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej www.telecardio.szczecin.pl.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację zawartych umów.
 5. TeleCardio nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 6. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC z dostępem do Internetu, system operacyjny co najmniej Windows XP, aktualizowana wersja przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu.
 7. TeleCardio  zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczna 2018 r.